HET NATIONAAL STEUNFONDS

Copyright © 2018 - HRAI.SCHEPENS -  All Rights Reserved ®

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

Het Nationaal Steunfonds heeft tot doel steun te verlenen aan:


  • de scheidsrechter die slachtoffer werd van een voetbal- of futsalongeval;
  • de rechthebbende die ten gevolge van een ongeval, inbegrepen brand, diefstal en schade door natuurkrachten of vandalisme, stoffelijke schade heeft geleden aan zijn autovoertuig en hierbij geldelijk nadeel heeft ondervonden;
  • het slachtoffer van een voetbal- of futsalongeval met uitzonderlijk ernstige gevolgen, indien blijkt dat de onkosten of het inkomensverlies ten gevolge van dat ongeval zijn materiële bestaansvoorwaarden en/of die van zijn familie aantasten.


De rechthebbenden voor steun bij stoffelijke schade aan autovoertuigen zijn, op voorwaarde dat ze niet in loondienst zijn van de KBVB, de leden van de bondsinstanties, de prospectors, het onderwijzend personeel van de trainersschool, de leden van de medische en paramedische staf en de scheidsrechters.


Elke aanvraag tot tussenkomst in de gevallen voorzien onder punt 1 wordt voorgelegd aan de Commissie van het Nationaal Steunfonds die in eerste aanleg beslist, zowel over de modaliteiten tot tussenkomst als over de omvang van het bedrag van de tussenkomst.


Voor de modaliteiten tot tussenkomst in de stoffelijke schade aan autovoertuigen: zie bijlage 10.


Wanneer het slachtoffer verplicht is een rechtsgeding in te spannen, kan het Nationaal Steunfonds de procedurekosten ten laste nemen, met inbegrip van de honoraria van een advocaat, aan te stellen door het Uitvoerend Comité.